Resurslar


2018-YILGI  O’QUV DASTURLAR

♦ Tibbiy biologiya

♦ Davolash ishi

♦ Farmatsiya

♦ Harbiy tibbiyot

♦ Oliy hamshiralik ishi

♦ Pediatriya

♦ Stomatologiya

♦ Tibbiy profilaktika ishi

♦ Sanoat farmatsiya


2018-YILGI  O’QUV REJALAR

♦ Tibbiy biologiya

♦ Davolash ishi

♦ Farmatsiya

♦ Harbiy tibbiyot

♦ Oliy hamshiralik ishi

♦ Pediatriya ishi

♦ Stomatologiya

♦ Tibbiy-profilaktika ishi

♦ Sanoat farmatsiya

 


2018-YILGI O’QUV MODULLAR

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.1  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining  asarlarida jamiyat rivoji ta’lim tarbiya masalalari.

1.2  Ta’lim-tarbiya jarayonlarini  tashkil etishning qonunchilik normalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1  Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

2.2. Davolash ishi fanini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.1 Elektron pedagogika va pedagokning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash.

3.2 Tibbiyotda axborot texnologiyalarni qo’llash. 

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari. 

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1  Oliy ta’lim jarayonini  boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

5.2  Dalillarga asoslangan tibbiyotning qo’llanishi.

Davolash ishi (Xirurgiya)

6.1 Tibbiyotda zamonaviy diagnostika usullari. 

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash.

6.3 Tibbiyotda profilaktikaning o’rni.

Davolash ishi (Terapiya)

6.1 Tibbiyotda zamonaviy diagnostika usullari.

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalar qo’llash.

6.3 Тibbiyotda profilaktikaning o’rni.

Tibbiy biologiya

6.1 Klinik mutaxassislarni tayyorlashda tibbiy biologik fanlarning ahamiyati

6.2 Umumiy va ekologik patologiya.

6.3 Tibbiy-biologik fanlarning o’qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo’llash.

Pediatriya ishi

6.1 Pediatriyada zamonaviy diagnostika usullari.

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash.

6.3 Pediatriyada profilaktikaning o’rni.

Stomatologiya

2.2 Stomatologiya fanini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

6.1 Stomatologiyada zamonaviy diagnostika usullari.

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalar qo’llash.

6.3 Stomatolgiyada profilaktikaning o’rni.

Tibbiy-profilaktika ishi

6.1 Tibbiyotda sanitariya epidemiologiya nazorati tizimi.

6.2 Tibbiy profilaktikani o’rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

6.3 Axoli salomatligini saqlashda immunoprofilaktikaning ahamiyati.

Farmatsiya

2.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

5.2 Farmasivtika sohasida boshqaruv va tizimli tahlil.

6.1 Farmasivtika sohasining taraqqiyot yo’nalishlari va innovasiyalar.

6.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishda ilg’or ta’lim texnologiyalar.

6.3 Dori vositalarining sifatini ta’minlash va ishlab chiqarishda halqaro talablar.

Sanoat farmatsiya

2.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

3.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishda axborot texnalogiyalarini qo’llanilishi .

5.2 Farmasivtika sohasida boshqaruv va tizimli tahlil.

6.1 Sanoat farmatsiyasi sohasining taraqqiyot yo’nalishlari va innovasiyalar.

6.2 Sanoat farmatsiyasi fanlarini o’qitishda ilg’or ta’lim texnologiyalar.

6.3 Dori vositalarining sifatini ta’minlash va ishlab chiqarishda halqaro talablar.


O’QUV  MODULLARI BO’YICHA (MA’RUZALAR MATNI)
I. Oliy ta’limning normativ huquqiy asoslari.

1.1  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining  asarlarida jamiyat rivoji ta’lim tarbiya masalalari.

● O’zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlarida jamiyat rivojiga doir yangicha nazariy-konseptual g’oyalar (Ma’ruza matni)

● O’zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi: ijtimoiy hayotda amalga oshirilayotgan tub demokratik o’zgarishlar (Ma’ruza matni)

● 2017-2021 yil harakatlar strategiyasi (Taqdimod)

● Glossariy

1.2  Ta’lim-tarbiya jarayonlarini  tashkil etishning qonunchilik normalari.

● Oliy ta’limning normativ-huquqiy asosi sifatida qonun hujjatlari (Ma’ruza matni)

● Oliy ta’limning normativ-huquqiy asosi sifatida qonun osti hujjatlari (Ma’ruza matni)

● Oliyn ta’limning normativ-huquqiy asosi sifatida Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining buyruqlari (Ma’ruza matni)

● Oliy ta’limning normativ-huquqiy hujjatlari (Taqdimot)

● Vaqt meyyorlari (Taqdimot)

● Amaliy mashg’ulot materiallari

● Glossariy

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1  Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

● Innovasion ta’lim texnologiyalari: mohiyati, nazariy asoslari va turlari (Ma’ruza matni)

● Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim turlari va innovasion ta’lim shakl, metod va vositalar (Ma’ruza matni) 

● Pedagogik kasbiy kompetentlik va unga xos sifatlar (Ma’ruza matni) 

● Pedagogik mahorat asoslari va tarkibiy qismlari (Ma’ruza matni)

● Pedagogik kreativlik mohiyati (Ma’ruza matni)

● Mavzularga oid (Taqdimot) lar

● Amaliy mashg’ulot materiallari 

● Glossariy 

2.2  Davolash ishi fanini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

● Ta’lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda xorijiy tajribalar  (Ma’ruza matni)

● Ilg’or rivojlangan xorijiy davlatlar sog’liqni saqlash tizimi bo’yicha xorijiy tajriba (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot materiallari

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.1  Elektron pedagogika va pedagokning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash.

● Ta’lim axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan aoydalanish. Pedagogik dasturiy vositalar (Ma’ruza matni)

● Pedagogik faoliyatda amaliy va pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish (Ma’ruza matni)

● Internet texnologiyalari. Internet xizmatlari bilan ishlash (Ma’ruza matni)

● Masofaviy ta’lim va uni tashkil etish asoslari (Ma’ruza matni)

● Pedagogning elektron portfoliosini shakillantirish (Ma’ruza matni)

● Glossariy

● Ta’limda multimedia tizimlari va masofavi o’qitish metodlari moduli (Taqdimot)

3.2  Tibbiyotda axborot texnologiyalarini qo’llash.

● Tibbiyotda axborot texnologiyalari (Ma’ruza matni)

● Tibbiy informatika ilovalari. Tibbiyotda informatikaning kelajagi (Ma’ruza matni)

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1  Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

● Alphabet tree. Pronunciation. To be (Ma’ruza matni)

● Telephone numbers. Numbers. Adjectives (Ma’ruza matni)

● Opposite crossword. Possessive case- s’  (Ma’ruza matni)

● The headway café. Food and Drink. Prices There is/are (Ma’ruza matni)

● The man with 13 jobs. Present Simple (Ma’ruza matni)

● Who is he/she?   How many/much (Ma’ruza matni)

● What time is it?  The time (Ma’ruza matni)

● Class routines (Ma’ruza matni)

● Common interests (Ma’ruza matni)

● Can you…? (Ma’ruza matni)

Then and Now (Ma’ruza matni)

● Famous People (Ma’ruza matni)

● Celebrations (Ma’ruza matni)

● How long ago…? (Ma’ruza matni)

● Famous Inventions (Ma’ruza matni)

● Host Family Meal Times (Ma’ruza matni)

● Comparative Pairs (Ma’ruza matni)

● Have you got..? (Ma’ruza matni)

● Healthy lifestyles (Taqdimot)

● Glossary

● Keyslar

● Test topshiriqlari

● Irregular Verbs Song I (Christen’s voice) (Video fayl)

● Fan bo’yicha qo’shimcha materiallar

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1  Oliy ta’lim jarayonini  boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

● Tizimli tahlilning maqsad va vazifalari (Ma’ruza matni)

● Pedagogik faoliyatida tizimli tahlilni amalga oshirish metodlari (Ma’ruza matni)

● Tizimli tahlil asosida jamlangan axborotni sharhlash prinsiplari (Ma’ruza matni)

● Qaror qabul qilishda modellashtirish va prognozlashtirish (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulotlar mazmuni 

● Glossariy 

● Тизимли тахлил ва қарор қабул қилиш асослари (Taqdimot)

5.2  Dalillarga asoslangan tibbiyotning qo’llanishi.

VI. Maxsus fanlar.

DAVOLASH ISHI (XIRURGIYA)
6.1 Tibbiyotda zamonaviy diagnostika usullari.

Xirurgik xastaliklarni zamonaviy tashxislash usullarining umumiy muammolari (Ma’ruza matni)

Хirurgik xastaliklarni zamonaviy tashxislash usullarining xususiy bo’limi (Ma’ruza matni)

Хirurgik xastaliklarini tashxislash usullarining XXI asr istiqbollari (Ma’ruza matni)

Xirurgiyada tashxislash usullarining rivojlanib borishi. Noinvaziv tekshirish usullari (Amailiy mashg’ulot)

Xirurgiyada zamonaviy rentgenologik tashxislash usullari (Amaliy mashg’ulot)

Xirurgiyada zamonaviy robotexnik tashxislash usullari (Amaliy mashg’ulot)

Xirurgik infeksiyani zamonaviy tashxislash usullari (Amaliy mashg’ulot)

Zamonaviy integral tashxislash usullari (Amaliy mashg’ulot)

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalar qo’llash.

● Xirurgiyada implantatlarni qo’llash imkoniyatlari (Ma’ruza matni)

● Xirurgik kasalliklarda fotodinamik davolash usullari (Ma’ruza matni)

● Endovaskulyar davolash usullari (Ma’ruza matni)

● Yuqori quvvatli lazerlarni xirurgiyada qo’llash va afzalligi (Ma’ruza matni)

● Tug’ma yurak nuqsonlarini davolash usullari (Ma’ruza matni)

6.3 Tibbiyotda profilaktikaning o’rni.

● Sog’lom turmush tarzining asosiy mohiyati va omillari (Ma’ruza matni)

Kasalliklarning sosial-demografik muammolari. Xirurgik kasalliklarni profilaktikasi (Ma’ruza matni)

DAVOLASH ISHI (TERAPIYA)
6.1 Tibbiyotda zamonaviy diagnostika usullari.

● Arterial gipertoniyalar. Zamonaviy diagnostika usullari (Ma’ruza matni)

● Yurak ishemik kasallikni va uning asoratlarini tashxislashda zamonaviy diagnostika usullarini qo’llash (Ma’ruza matni)

● Surunkali buyrak kasalliklarni tashxislashda zamonaviy diagnostika (Ma’ruza matni)

● Oshqazon va 12 barmoq ichakning yara kasalligini tashxislashda zamonaviy diagnostika usullarini qo’llash (Ma’ruza matni)

● Jigar kasalliklarni tashxislashda zamonaviy diagnostika usullarini qo’llash (Ma’ruza matni)

● Biriktiruvchi tuqimaning sistemali kasalliklarni tashxislashda zamonaviy diagnostika usullarini qo’llash (Ma’ruza matni)

● O’pka kasalliklarni tashxislashda zamonaviy diagnostika usullarini qo’llash (Ma’ruza matni)

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalar qo’llash.

● Arterial gepertoniyalar. Zamonaviy davolash innovasiyalarni. Davolash standartlari (Ma’ruza matni)

● Yurak ishemik kasallikni va uning asoratlarini davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash (Ma’ruza matni)

● Surunkali buyrak kasalligini davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash (Ma’ruza matni)

● Oshqazon va 12 barmoq ichakning yara kasalligini davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash (Ma’ruza matni)

● Biriktiruvchi to’qimaning sistemali kasalliklarni davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash (Ma’ruza matni)

6.3 Тibbiyotda profilaktikaning o’rni.

● Tibbiyotda profilaktikaning o’rni. Kardiologik kasalliklarda profilaktikasi (Ma’ruza matni)

● Revmatik kasalliklarda profilaktikaning o’rni (Ma’ruza matni)

TIBBIY BIOLOGIYA
6.1 Klinik mutaxassislarni tayyorlashda tibbiy biologik fanlarning ahamiyati.

● Tayanch-harakat tizimining funksional anatomiyasi (Ma’ruza matni)

● Hazm qilish tizimi. Hazm a’zolarining taraqqiyoti. Hazm a’zolarining tuzulishi xususiyatlari. Nafas a’zolarining funksional anatomiyasi (Ma’ruza matni)

● Siydik ayiruv va jinsiy a’zolar funksional anatomiyasi (Ma’ruza matni)

● Yurak-qon tomir tizimi. Endokrin tizim. Endokrin tizimning markaziy bo’g’ini (Ma’ruza matni)

● Markaziy va periferak nerv tizimi. Vegetativ nerv tizimi tuzulishi. Sezgi va harakat o’tkazuv yo’llari (Ma’ruza mantni)

● Mavzularga oid (Taqdimot) lar

6.2 Umumiy va ekalogiya patologiya.

● Kasallik haqida umumiy ta’limot (Ma’ruza matni)

● Xujayra va to’qimalar shikastlanishi. Qayta va qaymas shikastlanishlar. Nekroz. Apoptoz (Ma’ruza matni)

● Kompensator-moslanish jarayonlar. (Ma’ruza matni)

● Ekologik patologiya (Ma’ruza matni)

● Bioetikaga kirish (Ma’ruza matni)

6.3 Tibbiy biologik fanlarni o’qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo’llash.

● Tibbiy biologiya o’rni. Anemiya kassaligi. Anemiya kasalliklarning dolzarb muammolari tarqalishi (Ma’ruza matni)

● Ichki sekresiya bezlari (Ma’ruza matni)

● Nafas yetishmovchiligi, o’pka, yurag (Ma’ruza matni)

● Ingichka va yo’g’on ichakda xazimlanish, so’rilish (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot Ayirish sistemasi

● Qonning fizik-kimyoviy xossalari

PEDIATRIYA ISHI
6.1 Pediatriyada zamonaviy diagnostika usullari.

● Kardiomiopatiyalarning diagnostika usullari (Ma’ruza matni)

● Xomila ichi infeksiyasining diagnostika usullari. Kasalliklarning antenatal diagnostikasi (Ma’ruza matni)

● OIV, OITS diagnostikasi (Ma’ruza matni)

● Yuvenil revmatoid artritlarning diagnostikasi (Ma’ruza matni)

● Fermentopatiyalar diagnostikasi (Ma’ruza matni)

● Buyrak kasalliklari diagnostikasi (Ma’ruza matni)

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalarni qo’llash.

Pnevmoniyaning yangi diagnostik va davolash usullari (Ma’ruza matni)

● Bronxial astmani zamonaviy davolash (Ma’ruza matni)

● Tankis anemiyalrni davolash standartlari (Ma’ruza matni)

● Shoshilinch xolatlarni davolash (Ma’ruza matni)

● Surunkali gepatitlarni davolash standartlari (Ma’ruza matni)

6.3 Pediatriyada profilaktikaning o’rni.

● Immunoprofilaktika (Ma’ruza matni)

● Bolalar dispanserizasiyasi (Ma’ruza matni)

STOMATOLOGIYA
6.1 Stomatologiyada zamonaviy diagnostika usullari.

Stomatologiya fanini o’qitishdadagi zamonaviy diagnostika usullari (Ma’ruza matni)

● Bolalar yoshida uchraydigan og’iz bo’shlig’i shilliq parda kasalliklari tasnifi, epidemiologik jixatlari, epidemiologiyasi,  zamonaviy diagnostika usullari va davolash yo’llari (Ma’ruza matni)

6.2 Davolashda yuqori texnologiyalar qo’llash.

Dental implantatlarni qo’llash mezonlari (Ma’ruza matni)

● Og’iz bo’shlig’i sohasi organlari tiklash operasiyalari (Ma’ruza matni)

● Paradont kasalliklarini zamonaviy xirurgik davolash usullari (Ma’ruza matni)

● Orodontik bemorlarni maxsus tekshirish usullari: rentgenografik, telerentgenografik, antropometrik. Zamonaviy diagnostika va davolash usullari (Ma’ruza matni)

● Bolalarda uchraydigan og’iz bushlig’i shilliq parda kasalliklari, epidemiologiyasi, zamonaviy davolash yullari (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot

● Glosariy

6.3 Stomatolgiyada profilaktikaning o’rni.

● Bolalar yoshida uchraydigan og’iz bo’shlig’i shilliq parda kasalliklari tasnifi, etiologik jihatlari, epidemiologiyasi, profilaktikasi va davolash yo’llari (Ma’ruza matni)

● Yuzva og’iz bo’shlig’i sohasi organlari tiklash operasiyalarida asoratlarini oldini olish asosiy prinsiplari (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot

Glossariy

TIBBIY-PROFILAKTIKA ISHI
6.1 Tibbiyotda sanitariya epidemiologiya nazorati tizimi.

● UzRda Davlat sanitariya nazorati (Ma’ruza matni)

● UzRda Sanitariya epidemiologiya xizmati strukturasi (Ma’ruza matni)

● Inson organizmiga atrof muxit omillarining ta’siri, gigienik meyyorlashtirish va reglamentlashtirish asoslari (Ma’ruza matni)

● Axolining tug’ri ovqatlanish masalalari (Ma’ruza matni)

● Mexnat gigienasi soxasidagi muxim gigienik muammolari (Ma’ruza matni)

● Bolalar va usmirlar gigienasining uziga xos muammolari (Ma’ruza matni)

● Sog’lom turmush tarzi va psixogigienaning gigienik asoslari (Ma’ruza matni)

6.2 Tibbiy profilaktikani o’rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

● Axoli ovqatlanishi (Ma’ruza matni)

● Axoli salomatligi (Ma’ruza matnni)

● Pishevie otravleni (Ma’ruza matni)

● Planirovka i stroitistvo (Ma’ruza matni)

● San nadzor (Ma’ruza matni)

6.3 Axoli salomatligini saqlashda immunoprofilaktikaning ahamiyati.

● Maqsadli kasalliklar (Vaksinalar yordamida oldi olinuvchi kasalliklar) va immenizasiya dasturi (Ma’ruza matni)

● Xavfsiz emlash (Ma’ruza matni)

● Sovuqlik zanjirligiga rioya qilish (Ma’ruza matni)

● Xavsiz immunizasiya (Ma’ruza matni)

● Ineksilar xavfsizliki va chiqindilarni tuplash (Ma’ruza matni)

FARMATSIYA

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.
2.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishdagi ilg’or xorijiy tajribalar.

● Farmasivtika fanlarini o’qitishda o’quv jarayonini tashkil etish va uning sifatini ta’minlash borasidagi ilg’or xorijiy tajribalar (Ma’ruza matni)

● Farmasivtika fanlarning ta’lim jarayonida zamonaviy ta’lim asoslari (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot materiallari 

● Glossariy

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.2 Farmasivtika sohasida boshqaruv va tizimli tahlil.

Tizimli tahlil va uning qo’llanilishi (Ma’ruza matni)

● O’zbekiston Respublikasi farmasivtika tizimi va uni boshqarish (Ma’ruza matni)

● Amaliy mashg’ulot materiallari 

● Glossariy 

VI. Maxsus fanlar.

6.1 Farmasivtika sohasining taraqqiyot yo’nalishlari va innovasiyalar.

● Original preparatlar va generiklar: mualliflik ishlanmalarni patent himoyasi. Bioekvivalentlik tushunchasi, uning aniqlash usullari, meyyoriy hujjatlar (Ma’ruza matni)

● Zamonaviy tibbiyotda nanotexnologiyalarni qo’llash asoslari va sohalari (Ma’ruza matni)

● Ta’siri modifikasiyalangan va yo’naltirilgan dori vositalarining zamonaviy farmakoterapiyani samaradorligini oshirishdagi ahamiyati (Ma’ruza matni)

● Yoshiga qarab beriladigan dorilar texnologiyasining bugungi holati va rivojlanish istiqbollari (Ma’ruza matni)

● Gomeopatiya dorilar texnologiyasining bugungi holati va rivojlanish istiqbollari (Ma’ruza matni)

● Tabiiy dori vositalaridan farmasevtika amaliyotida foydalalaning bugungi holati va rivojlanish istiqbollari (Ma’ruza matni)

● Dorivor o’simlik mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va tashish bo’yicha GACP qoidalari (Ma’ruza matni)

Tabiiy mahsulotlardan olingan dori vositalarini standartlashtirish qoidalari (Ma’ruza matni)

6.2 Farmasivtika fanlarini o’qitishda ilg’or ta’lim texnologiyalar.

● Ta’lim texnologiyalarining  farmasivtik fanlarni o’qitishdagi o’rni (Ma’ruza matni)

● Farmasiya fanlarini o’qitishda interfaol usullarning qo’llanilishi (Ma’ruza matni)

● Pedagogning innovasion faoliyati (Ma’ruza matni)

● Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari (Ma’ruza matni)

● Muammoli o’qitish texnologiyasi (Ma’ruza matni)

● Bitiruv ishi mavzulari 

● Glossariy

6.3 Dori vositalarining sifatini ta’minlash va ishlab chiqarishda halqaro talablar.

● Dori vositalarining sifatini ta’minlash tizimida jahon andozalari va tajribalari (GMP, GACP, GLP, GCP) (Ma’ruza matni)

● Farmasivtika ishlab chiqarish korxonalarida sifatni boshqarish va nazorat qilish (Ma’ruza matni)

● Taqdimot

● Amaliy mashg’ulot (Ma’ruza matni)

● Bitiruv ishi mavzulari

● Glossariy

 

Translate: En Ru